Свесноста во функција на личниот развој

Во овој текст сакам да дадам осврт на зголемувањето на свесноста за сопственото постоење, и влијанието коешто го има свесноста за развојот на една личност. Мотивот за овој текст ми произлезе од сознанието дека како човечки битија не сме доволно свесни за поголем дел од работите кои ги правиме во текот на денот а со тоа и во текот на животот. Низ животниот развој, преку процесот на учење, во еден момент сфаќаме дека всушност поседуваме потенцијал за да почнеме СВЕСНО да управуваме со сопствениот живот. Всушност и како човечки битија, растеме и созреваме исклучиво преку процесот на откривање на работи за себе и за сопствената реалност.

Според т гешталтистичкиот пристап, свесноста се дефинира како посебна форма на доживување. Доколку свесноста е присутна кај индивидуата во одреден континуитет, може да се дојде до одредено ново сознание, односно знаење кое претходно било надвор од нашата свесност.

Како процес, свесноста е постојано во тек. Тоа е процес кој постојано тече и кој ни е достапен во секој момент. Свесноста е секогаш овде и секогаш е спремна да се појави. Свесноста се однесува на искуството и на самиот процес на личниот развој. Постојат четири аспекти на кои може да биде фокусирана свесноста:

  1. Свесност за сензации и акции
  2. Свесност за чувства
  3. Свесност за желби
  4. Свесност за вредност и оценки.

Ова укажува на тоа дека свесноста се однесува на разбирање на сопствени елементи како што се потреби, желби, навики и слично. Значајно е да се напомене дека свесноста е присутна секогаш ОВДЕ и СЕГА, а исто така таа се менува и еволуира во секој момент. Тоа укажува на динамичката карактеристика на свесноста.

Доколку претходното излагње за СВЕСНОСТА го примениме во личниот развој како непрекинат процес, може да се заклучи дека само преку развивањето на свесноста за начинот на сопственото функционирање како човечки битија можеме да направиме промена која води кон подобрување на личните перформанси. Секоја промена започнува со донесување на јасна ОДЛУКА и понатамошно превземање на свесна АКЦИЈА кон посакуваната промена.

Во литературате се сретнуваат повеќе начини на зголемување на СВЕСНОСТА. Перлс, кој е ко-автор на теоријата на гетшталт терапијата, предлага пет главни прашања кој се концентрирани на сегашниот процес и свесноста за себе си во секој момент и тоа

  • Што правиш во моментов?
  • Што чувствуваш во моментов?
  • Што е тоа што го сакаш во моментов?
  • Што избегнуваш во моментов?
  • Што очекуваш во моментов?

Со одговорот на овие прашања се зголемува  свесноста  за личните  потреби во моментов и начинот на кои можеме да ги задоволиме истите.

Според моето лично искуство  најдобри резултати за зголемување на свесноста и подобрување на личните перформанси се постигнува преку коучинг процесот кој е воден од страна на добро подготвен и обучен коуч кој е спремен да го води и поддржува клиентот во процесот на  зголемување на свесноста за себе и креативното подобрување  на сопствениот живот. Тоа води до зголемување на личната самодоверба,  како и начинот на кои  реагираме во одредени стресни ситуации.

Автор: м-р Дарко Шекеринов

Литература: Clarkson, P (1989) Gestalt Counseling in Action, SAGE Publication Ltd, London.

7 Совети за надминување на сопствените (ирационални) стравови

 

Стравот е едно од чувстата кои го одредува нашето однесување и најчесто тој е ирационален. Не треба да се дозволи стравот да не спречи од нашата намера да го живееме животот со одредена цел. Постојат неколку начини како да го пренасочиме нашето внимание и да ги остваруваме своите цели.
Стравот може да биде фатален. Стравот може да направи да не обесхрабри. Стравот ја храни резистентноста и не стопира од остварување на соништата, промената на ситуацијата status quo, од употребата на нашиот потенцијал, од пробување на нешто ново.
Сомнителен е фактот што постојат голем број на бизнисмени кои се движат низ кариерата без да го искусат стравот – губење на фирмата, губење на делот од пазарот, губење на приходот, или најлошо од се, губење на континуираниот моментум. Постојат повеќе прашања Дали можам? Кои би сакал мене да ме слуша? Дали имам искуство да го работам ова?
Најчесто ова се неодржливи мисли и ирационални стравови.
Вистината е дека стравот, кај многумина од нас е присутен секојдневно. Се поставува прашањето како чувството на страв да го претвориме во моќна алатка. Во продолжение се изнесени 5 клучни совети за да го отстраниме стравот и да го постигнеме успехот кој го посакуваме:
1. Се започнува од ИНДИВИДУАТА
Единственота осуда и прекор која што е важна е онаа која индивидуата ја насочува према себе. Затоа треба да се донесе одлука дали ќе го задржиме тој став или пак ќе донесеме одлука да направиме некоја промена денес со која ќе влијаеме врз себе и врз останатите луѓе од нашата околина. Кога имаме чувство на одреденост и лична цел, кога сме јасни за причините за активностите кои ги преземаме, тогаш може да започнеме да се движиме во насока да го постигнеме тоа што го сакаме во индивидуалниот живот, бизнисот или професијата. Со тоа можеме да уживаме во континуираниот успех затоа што се имаме одредено на живот со цел.
2. Верување на интуицијата
Верувањето на својата интуиција вклучува откривање, разбирање и прифаќање на системот на ВРЕДНОСТИ кои го поседува секоја индивидуа. Живеј го и работи на својот систем на вредности. Доколку не се започне со водење на животот одвнатре и не преземеме контрола за да ги запознаеме сопствените вредности, уверувања и личноста која го претставува нашиот внатрешен свет, нема да можеме да успееме да видеме подобра особа во надворешноста. Овој систем е уникатен за секоја индивидуа па затоа секој засебно е одговорен за преземањето на одговорност. Постојаѕ период кои водат кон промена или пак кога ќе се даде предност на друга вредност-тогаш може да се случи да погледнеме назад и да посакаме да сме и верувале на сопствената интуиција. Да, интуиција, тоа внатрешно чувство. Да не се обидуваме да го заобиколиме и да не му веруваме. Тоа е клучниот дел на личноста, и би требало да научиме дека тоа е еден од најдобрите нешта со кои располагаме. Игнорирањето може да биде опасно.
3. Развој на храброста
Излегувањето надвор од комфорната зона креира нова перспектива за што всушност и самите сме свесни. Меѓутоа сепак стравот наоѓа начин и придонесува личноста да остане заглавна во status quo позиција, место на стагнација каде што нема простор за развој. Храброста е особина која е потрбна за да се излезе од комфорната зона и да се започне патување кон одредената цел. Самото придвижување кон целта ја зајкнува индивидуата и дава масивен поттик допринесувајќи за поголема самодоверба. Истапувањето од комфорната зона ја поттикнува и ангажира индивидуата а воедно и ја присилува да се сооши со сопствените стравови кои ги поседува. Разбирањето на бенефотот од излегување од комфорната зона ќе придонесе за откривање на нови можности и отклучување на патеката за успех.
4. Центар на внимание
Индивидуата не треба да се плаши да биде брилијантна. Треба да има еластичност за да зрачи и да ги следи своите соништа за личен и професионален успех. Нема ништо лошо во тоа да се изгради сопствен профил, сопствен бренд, на најдобар можен начин. Тоа е единствениот начин на лично лидерство со коешто може да се претставиме на нашето опкружување
5. Управување со својот личен прогрес
Многумина од нас инстиктивно вложуваат време и енергија барајќи големи цели и постигнувања – овие моменти го зголемуваат задоволството во тешките периоди. Меѓутоа едноставното фокусирање на големите цели може да води кон разочарување и фрустрација. Постоењето на свесност за целите е важно за да не ја изгубиме насоченоста кон целите и постигнувањата, но исто така е важно да се препознаат и уважат малите досигнувања во текот на денот кои водат кон постигнување на поголема цел.
6. Преземање на акција
Најголем страв имаме од иднината. Многу е важно да успееме да го донесеме умот во состојба континуирано да размислува во сегашноста, фокусирајќи се на тоа што е потребно да се изврши сега, и да се преземе акција за да се задоволи појавената и селектирана потреба. Акцијата допринесува за надминување на стравот од инерција. Напоредно со преземањето на акција и завршување на активноста се зголемува храброста, и индивидуата добива чувство и станува свесна дека може да ги контролира сопствените акции.
7. Прифаќање на одговорност за донесување одлуки
Во случај кога индивидуата се воздржува од донесување на одлуки, надвор од стравот од неуспех, го поттикнува истиот страв кај останатите околу неа. Тоа би значело едноличен начин на однесвање и присуство на ендемична неспособност за промена на status quo. Во голем дел од истакнување на храброста е ризикот од правење грешка, инволвираност во разговори, и презентирање на околината дека тоа е ОК.
Постојат голем број на луѓе кои имаат желба за промена, кои ја преземаат одговорноста за сопствениот успех, и евентуално за сопствената среќа, кои воедно ја препознаваат потребата да се отиде поделеку, да се погледне малку повисоко и кој постигнуваат највисока сатисфакција. Потребно е индивидуата да ја зголеми храброста. Да погледне длабоко во себе и да го сподели својот талент, цвоето лидерство, својата експертиза. Да креира енергија и таа енергија ќе поттикне промена на личноста и на луѓето околу неа. Тоа се оние индивидуи кои се спремни да исчекорат, да се соочат со своите стравови, кои се способни да креираат моментум во своите успешни соништа.
На крајот од денот, која би била цената доколку индивидуата не се обиде?
Извор: http://www.success.com/article/5-tips-to-overcome-your-probably-irrational-fears

За личниот развој

Личен развој-дефинирање и значење
Во литературата која ја обработува тематиката за личен развој се наведува дека во последните 30 години се придава огромно значење на овој дел од човековото живеење. Како резултат на зголемениот интерес за личниот развој се појавија голем број на автори кои ја обработуваат оваа тематика, а воедно и имаат развиено свои теории и техники кои допринесуваат за развојот на личноста.
Според дефиницијата на интернет сајтот Wikipedia личниот развој ги покрива сите активности кој ја подобруваат свесноста и идентитетот, ги развиваат талентите и потенцијалите, го подобруваат квалитетот на животот и придонесуваат за реализација на целите и аспирациите. Личниот развој се одвива во текот на целиот живот. Треба да се истакне дека личниот развој е присутен на на повеќе нивоа и тоа
– Индивидуално ниво
– Социјално ниво
– Ментално ниво
– Спиритуално ниво
– Емоционално ниво
Значајно е да се напомене дека во овој процес се вклучени повеќе личности со различни улоги, како што се учители, наставници, ментори, консултанти, менаџери и слично.
Личниот развој може да ги вклучува следните активности
• Зголемување на свесноста за сопственото постоење
• Зголемување на нивото на знаење
• Подобрување на сопствените вештини или стекнување со нови
• Зајакнување или подобрување на самодовербата
• Развој на талентите
• Идентификување и подобрување на потенцијалот
• Подобрување на животниот стил
• Подобрување на општата психофизичка состојба
• Исполнување на аспирациите
• Дефинирање и извршување на планиви за личен развој
• Подобрување на социјалните релации
Наведениот приказ на личниот развој го истакнува неговото значење за подобрувањето на начинот со кои се справуваме во одделни животни ситуации, начинот на кои реагираме на настанатите проблеми и активностите кои ги преземаме со цел да ја подобриме состојбата во која моментално се наоѓаме.
Автор: м-р Дарко Шекеринов