Гешталт Коучинг како пристап во личнот развој

Пристапот на гешталт коучингот е фокусиран на сегашноста и настојува да ги идентификува критичните точки кои се присутни “во моментот”, и превземање на суштински активности кои водат кон долгорочни посакувани индивидуални промени.  Примената на гешталт коучингот подразбира развој на присутноста и свесноста за сегшниот момент. Тоа ја вклучува присутноста и свесноста на клиентот за сегашниот момент и сопствените потреби. На тој начин се овозможува коучот да понуди квалитетна и значајна опсервација или интервенција која ќе му помогне на клиентот да ја надмине состојбата која што сака да ја промени.

Гешталт коучингот започнува со сет на базични претпоставки кои ги нагласува вредностите  на свесноста за сегашноста, интеракцијата помеѓу клиентот и коучот и екксперименирањето, како што е прикажано на следната табела

ОСНОВНИ ПРЕТПОСТАВКИ ВО ГЕШТАЛТ ПРИСТАПOT
Учењето настанува преку анализа на искуството овде и сега
Свесноста е претходник на ефективната акција; свесноста води кон избор
Секоја индивидуа има внатрешна потреба да се однесува ефективно.
Развојот на индивидуата се случува преку интеракција помеѓу клиентот и коучот. Присутноста на коучот  овде и сега е критичен елемент во процесот.
Експериментирањето е основен извор на учење
Посакуваната промена е одговорност на клиентот, а не на коучот
Автентичноста на индивидуата е круцијална за прилагодувањето
Фокусот е ставен врз процесот кој постојано е во тек

Гешталт коучот го носи присуството во коучинг средбата, каде што однесувањето и личната експресија кои се во во согласност со неговите суштински вредности. Присутноста на коучот го мотивира клиентот да ја сподели своето внатрешно доживување  и да добие поддршка во текот на личниот развоен процес и да осознаат дека располагаат со неограничен потенција. Гешталт коучот исто така дава поддршка на капацитетот на клиентот прецизно да го оцени своето опкружување, да ја процени состојбата и да ја открие смислата на работите а со тоа и  да ја зајакне соопствената свесност, да ги прошири можните избори и да преземе самоуверена и продуктивна акција кон посакуваната промена.

Од претходното излагање може да се забележи дека гешталт коучот настојува да воспостави и одржува релација со клиентот која овозможува да се развие меѓусебн доверба  које потребна за да се подигне свесноста со што ќе се иницира промена.

ПРИСТАП ВО ГЕШТАЛТ КОУЧИНГОТ

Развојот на гешталт коучингот допринесува да се издиференцира пристап кој е различен од остантите форми на коучинг. Гешталт коучот поминува тренинг при што се стекнува со одредени вештини како што се:

а) Лична ангажираност во текот на средбата

б) Присутност овде и сега

в) поддршка на клиентот во личниот развој што придонесува кон нови увиди, однесувања и преземање на нови акции.

Гешталт институтот во Кливеланд има направено приказ на пристапот при изведување на коучинг средбата:

  1. A) Употреба на селфот како инструмент. Коучот е експерт за свесноста. Исто така мора да постои взаемна рамнотежа помеѓу однесувањето на коучот и тоа што сака да го пренесе на другите.

Б) Обезбедува присуство во текот на средбата. Тој цврсто ги одржува своите вредности и вештини. Го моделира начинот на решавање на проблемите и начинот на кој се справува во животот генерално. Во текот на средбата коучот ја фокусира енергијата на клиентот кон самата ситуација која треба да се надмине, а не на посакуваните решенија. Своето интенција ја остварува преку примена на одредени вежби или експерименти кои ја зголемуваат свесноста на клиентот.

В) Употреба на  техники. Како најбитени техники кои ги применува коучот вo текот на средбата се:

  1. Опсервација и споделување на тоа што гледа, слуша и чувствува
  2. Го споделува сопственото искуство (сензации, чувства, мисли)
  3. Фокусирање на енергијата кон клиентот и одредување на тоа што е вишок или недостасува во системот Ова го поддржува мобилизирањето на енергијата и води кон нови доживувања.
  4. Обезбедува јасни и значајни контакти помеѓу членовите во системот на клиентот
  5. Го поддржува клиентот во процесот на завршување на незавршените работи од индивидуалниот систем кои имаат влијание во сегашноста.

Претходното излагање го истакнува значењето на гешталтистичкиот пристап во коучингот како метода личниот развој. За да успешно да се примени овој пристап потребно е голема лична дисциплина и свесност. Личната дисциплина се гледе во постојана будност и следење на тоа “што е присутно” во процесот на личен развој. Свесноста подразбира способност да се дефинира “што е присутно”. Гешталт пристапot во коучингот нуди моќен модел кои го поттикнува личниот развој и води кон посакувани и автентични промени.

Соработка со коуч и придобивки


Доколу не сте соработувале со коуч, можеби имате некои прашања за тоа какво е искуството и какви придобивки може да се очекуваат од соработката, па затоа сакав да направам еден краток преглед со што би го објаснил целокупниот процес.
Наједноставно кажано коучингот претставува професионална релација помеѓу коучот и клиентот. Коучот го поддржува клиентот во процесот на постигнување на посакуваните цели и добивање на извонредни резултати. Коучингот не претставува советување или терапија; тоа е пред се процес кој е насочен кон постигнување на позитивни резултати во животот на индивидуата. Коучот применува одредени техники и стратегии кои помагаат да се премине јазот помеѓу местото на кое се наоѓа клиентот и местото каде што сака да биде.
Постојат повеќе придобивки од ангажирање на коуч во личниот или професионалниот развој:

Јасност

Јасноста за тоа што сакаш можеби е половина од битката во животот. Како дел од коучингот, потребно е јасно да се дефинира што сака да постигне клиентот (доколку тоа веќе не го знае).Тековно, коучингот помага да се оддржи фокусот кон посакуваните цели и насоката на дејствување.

Одговорност

Одговорноста е моќна особина која е неопходна за креирање на промена. Коучинг процесот подразбира креирање на цели кои треба да се остварат во текот на одреден временски период. Во голем дел, коучингот претставува здружено патување при дефинирањето и поставувањето на реални и достапни цели. Целите треба да бидат сопственост на клиентот. Доколку поради некоја причина клиентот не е во состојба да ги постигне своите цели, треба да се разгледа причината која го стопира развојниот процес. Во многу случаи едноставното споделување на интенцијата може да направи голема разлика во желбата за остварување.

Непристрасност

Пријателите и семејството можат да бидат огромен извор на поддршка, но понекогаш потребна ни е непристрастна поддршкс којс ќе нашрави голема разлика во перспективата на клиентот. Како индивидуи сме така создадени, да ги следиме полесно советите од личности кои не се од нашето поблиско опкружување. Така на пример, мајкта може постојано да не охрабрува, но покорисно би било доколку добиеме потврда за нашите способности од лице кое не е од нашето блиско опкружување.

Фокус на клиентот

При коучинг процесот клиентот го насочува целосното внимание кон себе, своите соништа и аспирации. Во секојдневниот живот, обврските со семејството, пријателите, работата, хоби, често значи запоставување на сопствените желби и потреби. Коучингот како процес нуди простор за клиентот да размисли за себе, своите мисли и чувства, и тоа што е битно за него. Коучингот навистина може да значи голема животна промена за клиентот, преку дефинирање на личните потреби и тоа што е важно за него.

Личен развој

Коучингот може да биде предизвик а и напорна работа, но исто така награда и забавување. Клиентот ќе се набљудува себе си и можеби ќе се осмели привремено да излезе од својата зона на комфорот за да ја оствари својата цел. Коучинг процесот ќе го подобри личниот развој на клиентот и ќе понуди поддршка за поддобрување на различни области од животот.

Извор: https://www.huffingtonpost.com/jen-smith/the-benefits-of-hiring-a_b_10022676.html

 

Коучингот како метод на личен развој

Коучингот како метод на личен развој се појавува во последниве 30 години и покажува екстеремно задоволителни резултати на светско ниво. Различни автори имаат различна дефиниција за коучингот како развоен процес. Коучингот е регулиран од страна на Интернационалната Коучинг Федерација (ICF). Според ICF, “коучингот се дефинира како партнерство со клиентите во мисловниот и креативниот процес што ги инспирира да го максимизираат својот личен и професионален потенцијал”. Според оваа дефиниција коучингот може да се разгледува од два аспекта, 1) како професионално партнерство помеѓу коуч и клиент и 2) како креативен процес кои го инспирира клиентот да го искористи својот потенцијал.
Според Википедија, “коучингот е е форма на развој во која индивидуата која уште се нарекува коуч го поддржува клиентот во процесот на постигнување на одредени специфични цели преку обезбедување на обука или пак преку водство”. Истиот извор наведува дека “коучингот е пракса на водење на индивидуата низ одреден процес”
Ако ги земеме предвид двете претходно дефиниции можеме да заклучиме дека коучот е индивидуа која располага со алатки, техники, фокус, интенција и знаење за да може да навлезе во верувањата, вредностите, потребите и целите на клиентот. Потоа тој треба да е способен да креира план на акција и стратегија за успех и да го води клиентот кон постигнување на дефинираните цели и резултати.
За да успее во својата намера, лицето кое го води процесот – коуч креира релација на меѓусебна доверба и почитување и може да понуди поширока перспектива, поради емоционалната дистанца која што ја нуди професионалната релација.
Постојат повеќе коучинг модели, а секој коуч има уникатен пристап кон работата со своите клиенти. Заедничко за сите модели е тоа што сите се ориентерани кон постигнување на одредена цел, која што ја носи клиентот, а потоа заеднички, во ко-креација со коучот, се прецизира и се креира план на активноти кои треба да се превземат за да се реализира поставената цел. Кога станува збор за целта, таа може да биде краткорочна, среднорочна или долгорочна цел, па во зависност од потребите на клиентот се дефинира бројот и начинот на изведување на средби.
Коучинг средбите можат да се изведуваат индивидуално или во група. И двата пристапа имаат свои предности и недостатоци, но моето лично практично искуство во изминатите години покажува дека подобар резултат се постигнува во индивидуалниот коучинг со оглед на тоа што целото внимание е насочено кон еден клиент и се работи на точно дефинирана потреба на клиентот. Согласно моето, практично искуство, можам да напоменам дека во текот на индивидуалната средба преку целно ориентиран дијалог се работи на зголемување на свесноста за сопственато присуство во ОВДЕ И СЕГА, дефинирање и прецизирање на личните ПОТРЕБИ и ЦЕЛИ како и превземање на ОДГОВОРНОСТ за постигнувањето на целите и воедно, сопствениот начин на егзистенција.

Автор: м-р Дарко Шекеринов