Коучингот како развоен процес

Во текот на нашиот животен развој често пати се наоѓаме на крстосница, незнаејќи по кој пат да продолжиме. Многу често се одлучуваме и за промена на кариериерата. Овие нови размислувања ги прават работите покомплицирани отколку што се.

Да се биде во можност да се откријат работите за кој индивидуата има пасија е многу тешко, а тоа е поради фактот што како човечки организми сакаме многу нешта. Се надеваме дека кога ќе успееме да го постигнеме врвот на кариерата, нема да сакаме ништо повеќе.Сепак по достигнувањето на оваа цел може да се случи да не го добиеме очекуваниот ефект и евентуално можеме целосно да го загубиме чувството за себе си и своето постоење.

Успехот не е основа за пронаоѓање на сопственото постоење. Советите од нашите пријатели се бескорисни,доколку не ги користиме. Уште повеќе треба да се истакне фактот дека видувањата се еднострани, бидејќи тие не ја познаваат целата ситуација. Единствено ние самите имаме моќ врз себе, затоа што ние целосно и од секој агол го искусуваме сопствениот живот.

Накусо за коучингот како процес

Постојат уверувања при што се поистоветуваат процесот на коучинг и психотерапијата. Меѓутоа спротивно на уверувањата постои огромна разлика помеѓу коучингот и терапијата. Всушност и луѓето кои се занимаваат со коучинг не се задолжително психолози. Тие дејствуваат како радикални катализатори кои предизвикуваат и поттикнуваат на акција. Процесот на коучинг е заедница, поточно синергија помеѓу коучот и клиентот при што заедно го одредуваат правецот по кој ќе се движат во текот на процесот. При тоа се тргнува од претпоставката дека индивидуите ги поседуваат сите одговори на сопствените прашања кои всушност помагаат при решавање на поставениот проблем кои ги спречува да ја постигнат целта. Често пати по краток разговор во една коучинг средба може да се постигне огрпмен прогрес.

Многумина прашуваат дали луѓето кои се занимаваат со коучинг се експерти. Одговорот на ова прашање е ДА, тие се се експерти за своите сопствени животи. Најчесто во процесот на коучинг не се дава директна сугестија за тоа што да правите, затоа што секоја особа е различна; секој има свој начин на живот со сопствени варијации. Секоја особа е авторитет сама за себе и е единствено квалификувана да донесува одлуки и сугестии кои се однесуваат на тоа како да си го подобри својот живот на ментален, емоционален и физички план

Како индивидуи, ние имаме моќ да препознаеме кои наши клучни одлуки имаат влијание во насока на подобрување на личниот или професионалниот живот. Секојдневно сме во позиција да донесуваме многубројни одлуки кои всушност имаат огромно влијание врз нашите животи. Коучинг процесот може да ни помогне да ги пропознаеме овие аспекти од животот, а потоа да не поттикне на акција која што е во согласност со нашите потенцијали, ќе предизвика личен прогрес а со тоа и ќе имаме поисполнет живот.

Коучингот како процес на личен развој многу често се употребува од страна на големите компании, со цел да ја подобрат свесноста и фокусот на своите вработени.

За крај на овој текст ќе напоменам дека животот се состои од многу делови, а секој дел има свој одредени и уникатни карактеристики. Откривањето на секој од овие делови и ефективното справување со нив наметнува истражување на сопствениот внатрешен свет.

Автор: м-р Дарко Шекеринов